Мемлекеттік саясаттың ұлттық мектебі

Мемлекеттік саясаттың ұлттық мектебі (бұдан әрі – МСҰМ) басқару буынының мемлекеттік қызметшілерін даярлау мақсатында Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 2008 жылы құрылды.

МСҰМ миссиясы – мемлекеттік саясатты тиімді іске асыра отырып, қоғамға адал қызмет ететін мемлекеттік қызметшілердің аға буынын даярлау. МСҰМ – бұл Қазақстанды әлемнің отыз дамыған елдер қатарына кіргізуге қабілетті, ұлттық ерекшеліктер мен үздік әлемдік практикалар синтезі негізінде басқару буынының мемлекеттік қызметшілерін оқытатын көшбасшы-мектеп.

МСҰМ мынадай бағдарламаларды ұсынады:

- «Мемлекеттік менеджмент магистрі» MPM;

- «Мемлекеттік басқару магистрі» MPA;

- «Мемлекеттік менеджмент докторы» EDPM.

Мемлекеттік менеджмент магистрі / Master of Public Management

Бағдарлама басшылық лауазымда жұмыс тәжірибесі бар басқару буынының мемлекеттік қызметшілеріне арналған. Оқу бағдарламасы қазақстандық және шетелдік компоненттерден тұрады. MPM бағдарламасының тыңдаушыларына 6-12 кредитті шетелдік әріптес-жоғары оқу орнында меңгеру мүмкіндігі ұсынылады. Пәндер қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқытылады.

Бағдарлама кәсіби қызмет бейініне негізделген және «А» корпусы әкімшілік басшылары мен «Б» корпусының басшыларының кәсіби және тұлғалық құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.

Мақсаты: болашақ көшбасшылардың басқарушылық, талдамалық, кәсіби және тұлғалық қасиеттерін дамыту, олардың жаһандық тегеурінді талаптарға тиімді жауап қатуы және болған өзгерістерді болжай алуы мен басқара алуы үшін кәсіби дағдыларды қалыптастыру.

Күтілетін нәтижелер: магистр бағдарламасының түлегі мемлекеттік менеджменттің қазіргі заманғы қағидаттары мен үздік тәжірибелеріне сүйене отырып, мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет міндеттерін шешу үшін білім алады. 

 

Оқудың ұзақтығы: 1 жыл (Қазақстанда және шетелдік әріптес жоғары оқу орнында). 

 

Оқуға түсушілерге қойылатын талаптар: мемлекеттік қызметте кемінде бес жыл, оның ішінде басшылық лауазымда кемінде бір жыл жұмыс тәжірибесі бар мемлекеттік қызметшілер.

 

Міндетті пәндер

 

-        Жаңа мемлекеттік менеджмент/New Public Management;

 

-        Саясат талдауы және бағалау/Policy Analysis and Evaluation;

 

          Мемлекеттік басқару үшін мәліметтер талдауы мен зерртеу әдістері/Data Analysis and Research Methods for Public Administration.

 

     Таңдамалы пәндер

      Қолданбалы экономика/Applied Economics;

-        Стратегиялық менеджмент және көшбасшы/Strategic Management and Leadership (Назарбаев университеті);

 

-        Қоғамдық жүйелерді модельдеу/Public Systems Modeling;

 

-        Мемлекеттік басшыларға арналған кәсіби ағылшын тілі/Professional English for Public Administrators;

 

-        Мемлекеттік қызметшілердің жеке тиімділігі/Personal Effectiveness of Civil Servants.

  

     

     Мемлекеттік басқару магистріaster of Public Administration

    

     Бағдарлама Қазақстан Республикасының басшылық қызметте тәжірибесі бар орта буынның мемлекеттік қызметшілеріне арналған.

 

     Бағдарлама үздік халықаралық практикаларға сәйкес әзірленген және көшбасшылық құзыреттіліктерін, талдамалық және стратегиялық тұрғыдан ойлай алатын, тиімді байланыс орната білу және шешімдер қабылдай алу дағдыларын меңгерген жоғары білікті мемлекеттік қызметшілерді даярлауға бағытталған. Бағдарлама микро және макроэкономиканың бастапқы және ілгері деңгейін, мемлекеттік саясатты талдау және бағалаудың тиімді құралдарын, мемлекеттік басқарудағы зерттеу әдістерін зерделеуді, мемлекеттік сектордағы қазіргі заманғы үрдістерді талдауды, мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларды тиімді енгізу (қолдану) бойынша дағдыларды дамытуды, сондай-ақ мемлекеттік және қоғамдық жүйені модельдеудің негіздерін меңгеруді қамтиды.   

 

Мақсаты: Басшылық құзыреттерін меңгерген, тиімді мемлекеттік шешімдер әзірлеу мен іске асыруға қабілетті мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет саласында магистрлер даярлау.

Күтілетін нәтижелер: Магистр бағдарламасының түлегі көшбасшылық құзыреттіліктерін, талдамалық және креативтік тұрғыдан ойлай алу, байланыс орната білу, жоспарлай алу, болжай алу, өзгерістерді, күйзеліс пен уақытты басқара білу дағдыларын меңгеретін болады.

Оқудың ұзақтығы: 2 жыл.

Оқуға түсушілерге қойылатын талаптар: мемлекеттік қызметте кемінде үш жыл, оның ішінде басшылық лауазымда кемінде бір жыл жұмыс тәжірибесі бар мемлекеттік қызметшілер.

Бағдарлама: Оқу бағдарламасы міндетті және таңдамалы пәндерден тұрады. МРА бағдарламасының тыңдаушыларына шетелдік әріптес-жоғары оқу орнында шетелдік тағылымдамадан өту мүмкіндігі ұсынылады. Пәндер қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқылады.

 

Міндетті пәндер

     Мемлекеттік басшыларға арналған кибер қауіпсіздік/Cyber Security for Public Administrators;

-        Келіссөздер және жанжалдарды басқару/Negotiation and Conflict Management;

 

-        Мемлекеттік секторда тиімділікті бағалау/Evaluation of Public Sector Efficiency;

 

-        Мемлекеттік менеджмент/Public Management;

 

-        Әлеуметтік мемлекет үшін қолданбалы экономика/Applied Economics for Welfare State;

 

-        Мемлекеттік басқарудағы зерттеу әдістері/Research Methods in Public Administration;

 

-        Мемлекеттік қаржы және бюджет/Public Finance and Budget;

 

-        Мемлекеттік басқарудағы мәліметтер талдауы/Data Analysis in Public Administration;

 

-        Мемлекеттік басқарудың құқықтық аспектілері/Legal Aspects of Public Administration;

 

-        Саяси экономия және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет/Political Economy and Anti-Corruption Culture;

 

-        Қоғамдық жүйелерді модельдеу/Public Systems Modeling;

 

-        Әлеуметтік саясат, бағдарламалар мен жобалар/Social Policy, Programs and Projects;

 

    Таңдамалы пәндер

 

    Жобалық менеджмент/Project Management;

-        Макроэкономикалық талдау/Macroeconomic Analysis;

 

-        Мемлекеттік басшыларға арналған кәсіби ағылшын тілі/Professional English for Public Administrators;

 

-        Шығын мен пайда талдауы/Cost-benefit analysis;

 

-        Мемлекеттік қызметшінің сыни ойлауы/Critical Thinking of Civil Servants;

 

-        Көпшілік алдында сөз сөйлеу/Public Speaking;

 

-        Тәуекелдерді басқару/Risk management;

 

-        Фандрайзинг және даму/Fundraising and Development;

 

-        Қаржылық реттеу проблемалары/Issues in Financial Regulation;

 

-        Стратегиялық менеджмент және көшбасшы/Strategic Management and Leadership; 

 

Мемлекеттік менеджмент докторы EDPM

  

Бағдарламаның сипаттамасы/Program description: ЕDPM бағдарламасы өз дағдыларын жетілдіруге тырысатын және жеке мансаптық өсуді жоспарлайтын мемлекеттік сектордың басшылық құрамына арнайы әзірленген, докторлық біліктіліктің жаңа үлгісін ұсынады. Бағдарлама қазіргі заманғы мемлекеттік менеджмент, экономика және әлеуметтік даму мәселелеріне кешенді пәнаралық зерттеулер жүргізу үшін мамандар даярлауға бағытталған.

 

Докторлық бағдарлама жетекші отандық және шетелдік оқу орындарында білім алу мен зерттеу жұмыстарын жүргізуден тұратын, әріптестік компонентті қамтиды.

 

Мақсаты: Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет тиімділігін арттыру міндеттерін шешу үшін кәсіби, ғылыми-зерттеу және қолданбалы құзыреттіліктерді меңгерген мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет саласында жоғары білікті бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.

Күтілетін нәтижелер: Бағдарлама түлегі мемлекеттік басқару жүйесі үшін болжамды-талдамалық ұсынымдар әзірлеу және мемлекеттік менеджмент проблемаларын талдау, басқарушылық шешімдер әзірлеу саласында қазіргі заманғы қолданбалы зерттеулерді тиімді пайдалану дағдыларын меңгеретін болады.  

Оқудың ұзақтығы: 3 жыл (Қазақстанда және шетелдік әріптес жоғары оқу орындарында). 

Оқуға түсушілерге қойылатын талаптар: мемлекеттік қызметте кемінде бес жыл жұмыс тәжірибесі бар мемлекеттік қызметшілер. 

 

Міндетті пәндер

 

    Fundamentals of Public Policy/Мемлекеттік саясат негіздері; 

-        Public management research methods/Мемлекеттік басқаруды зерттеу әдістері;

 

-        Fundamentals of Public Management/Мемлекеттік менеджмент негіздері;

 

-        Economics of the public sector/Мемлекеттік сектор экономикасы.

 

Таңдамалы пәндер:

 

- Мемлекеттік басқарудағы көшбасшылық және этика/Leadership and ethics in public management;

 

- Жаһандық қауіпсіздік және басқару/Global security and governance;

 

- Ұлттық бағдарламаларды, қаржылық жоспарлау мен тиімділікті басқаруды бағалау/Assessment of national programs, budgeting and performance management;

 

- Мемлекеттік қаржылық менеджмент/Public financial management;

 

- Мемлекеттік сектордағы реформалар/Public sector reforms;

 

-  Білім саласындағы реформалар/Education reforms;

 

- Мемлекеттік қызметті жаңғырту/Civil Service Modernization.

 

 

Байланыс мәліметтері

Өскенбаева Жадыра 

тел.: +7 (7172) 75-35-24

 

Нұралина Нұргүл  

тел.: +7 (7172) 75-31-66

adres-niz

 

010000 Астана, пр. Абая, 33 а,
Приемная комиссия: 8 (7172) 75 34 77

тел/факс: 75 32 68

еmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.pa-academy.kz